Pyrzyce, dnia 22 stycznia 2020 r.

OPS-RPOWZ.50.1.2020

 

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

 

            Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyrzycach działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 roku poz. 1843) zawiadamia o ofertach złożonych w dniu 22 stycznia 2020 r.  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Pyrzyce dla potrzebujących”- świadczenie usług opiekuńczych i asystenckich. Otwarcie ofert nastąpiło o godzinie: 10.15.