Placówka Wsparcia Dziennego w Żabowie prowadzona jest w formie opiekuńczo - wychowawczej, wobec czego zapewnia dzieciom opiekę i wychowanie, pomoc w nauce oraz organizację czasu wolnego poprzez zabawę, zajęcia sportowe i rozwój zainteresowań.  Do Placówki mogą być przyjmowane dzieci i młodzież w wieku szkolnym do 18 roku życia.

Celem pracy Placówki jest stwarzanie prawidłowych warunków rozwoju oraz zapewnienie opieki wychowawczej dzieciom i młodzieży mającym problemy rodzinne, emocjonalne, szkolne.

Pobyt dziecka w Placówce jest nieodpłatny i dobrowolny, chyba że do Placówki skieruje sąd.

Karta zgłoszenia jest do pobrania na stronie internetowej Ośrodka lub bezpośrednio w pok. nr 6  Plac ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce.

 

Zajęcia odbywać się będą we wtorki, środy i czwartki w godzinach od 16.00 do 19.00 pod adresem: Żabów 21, 74-200 Pyrzyce (świetlica Wiejska).

Wychowankowie Placówki przyjmowani są:

  •  na prośbę rodziców (opiekuna prawnego),
  • wniosek szkoły, pracownika socjalnego, asystenta rodziny.

Kartę zgłoszenia o przyjęcie do placówki zgodne z załączonym wzorem należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach, Plac ratuszowy 1 pok. nr 6  w godzinach pracy Ośrodka lub od 6 lutego w siedzibie Placówki w dniach i godzinach jej funkcjonowania.

Szczegółowe informacje udzielane są także pod numerem telefonu: 91 5 611-165  

 

Spośród złożonych kart zgłoszeniowych Dyrektor Placówki po weryfikacji warunków udziału w zajęciach wybierze grupę 15 dzieci/młodzieży do 18 roku życia.

Dzieci, które nie zakwalifikują się do udziału w placówce z powodu braku miejsc - wpisane zostaną na listę rezerwową.

 

 

ZAŁĄCZNIK:

 

Regulamin placówki

Karta zgłoszenia dziecka

 Standardy ochrony małoletnich w Placówce wsparcia dziennego w Żabowie