Postępowanie administracyjne związane z kierowaniem osób do Domu Pomocy Społecznej zajmują się pracownicy socjalni  zgodnie z rejonem pracy.

http://opspyrzyce.pl/index.php/o-ops/rejony-pracy-socjalnej

Przesłanki skierowania do domu pomocy społecznej:
1. Konieczność całodobowej opieki ( z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności).
2. Brak możliwości samodzielnego funkcjonowania przez osobę w  codziennym życiu.
3. Brak możliwości zapewnienia tej osobie przez gminę niezbędnej  Pomocy w formie usług opiekuńczych.

Skierowanie wymaga zgody osoby, która ma być skierowana.

Pobyt w domu Pomocy jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domu.

Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu Pomocy Społecznej są w kolejności:
1. Mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70 % swojego dochodu, a przypadku małoletnich przedstawiciel ustawowy z
 dochodów dziecka.
2. Małżonek, wstępni (rodzice, dziadkowie,pradziadkowie), przed zstępnymi ( dzieci, wnuki, prawnuki),
3. Gmina, z której osoba została skierowana do dps-u – w  wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu  pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt 1 i 2.