Zgodnie z zapisem w art. 6, ust. 2 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015r. poz.1390) oraz innych ustaw do zadań własnych gminy należy:

-        opracowywanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,

-        prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie,

-        zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia,

-        tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.

Uchwała Nr XLV/402/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Gminie Pyrzyce na lata 2018 – 2021.

Uchwała nr XLIV/332/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy w rodzinie w Gminie Pyrzyce na lata 2022-2025 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2021 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022-2025

Załącznik do programu: