ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego pn. Pyrzyce dla potrzebujących”- świadczenie usług opiekuńczych i usług asystenckich”.


Unieważnienie postępowania w zakresie części IV zamówienia