Powtórzenie czynności z wyboru oferty najkorzystniejszej w zakresie części I, II i III zamówiena

Unieważnienie postępowania w zakresie części I , II i III zamówienia