Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyrzycach zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego  na usługi o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo Zamówień Publicznych” (tj. Dz. U. z 2019 roku poz. 1843)  na stanowisko opiekunki i stanowisko asystenta osoby niepełnoprawnej w ramach Projektu pn. „Pyrzyce dla potrzebujących” RPZP.07.06.00-32-K022/19 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020