Pyrzyce, dnia 18 maja 2020 r.

 OPS-RPOWZ.50.3.2020

 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyrzycach działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 roku poz. 1843) zawiadamia o ofertach złożonych w dniu 18 maja 2020 r.  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Pyrzyce dla potrzebujących”- świadczenie usług asystenckich. Otwarcie ofert nastąpiło o godzinie: 10.15.