ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Pyrzyce dla potrzebujących”- świadczenie usług asystenckich”.