Głównej zawartości

Komunikat alertu

  1.  Jak jest wypłacany, co powoduje wstrzymanie wypłaty dodatku i gdzie można się odwoływać od decyzji w sprawie przyznania dodatku
  2. Należy udać się do Ośrodka Pomocy Społecznej oraz pobrać formularz wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
  3. Z wnioskiem trzeba udać się do administracji domu. Musi ona potwierdzić takie dane, jak: adres zamieszkania, nazwa i siedziba zarządcy domu, tytuł prawny do zajmowanego lokalu, sposób ogrzewania lokalu i wody, kwota wydatków na mieszkanie za ostatni miesiąc (czyli miesiąc, w którym składany jest wniosek).
  4. Osoba ubiegająca się o pomoc wypełnia deklarację o dochodach za ostatnie 3 miesiące (sprzed daty złożenia wniosku).
  5. Kompletny wniosek, zawierający dokumenty potwierdzające wysokość dochodów i koszty utrzymania mieszkania, składa się w OPS. Właściciele domów jednorodzinnych dołączają do wniosku zaświadczenie potwierdzające powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu, wystawione przez właściwy organ nadzoru budowlanego, wydający pozwolenia na budowę (Urząd Miejski) oraz rachunki, dotyczące wydatków ponoszonych na utrzymanie domu.
  6. Ustawa przewiduje przeprowadzenie wywiadu środowiskowego. Przeprowadzający go pracownik socjalny może żądać od wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego złożenia oświadczenia o stanie majątkowym, zawierającego w szczególności dane dotyczące posiadanych:
  • ruchomości i nieruchomości
  • zasobów pieniężnych.

Odmowa złożenia oświadczenia stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego. Istnienie rażącej dysproporcji między faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy, ustalonym w wyniku wywiadu środowiskowego, a dochodami zadeklarowanymi we wniosku – również stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego.

JAK JEST WYPŁACANY DODATEK?

Dodatek mieszkaniowy przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta w drodze decyzji administracyjnej. Decyzja w sprawie dodatku mieszkaniowego powinna być wydana w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Dodatek przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

Dodatek mieszkaniowy przekazywany jest na konto administracji domu i pomniejsza w ten sposób należność osoby, starającej się o pomoc.

Właściciele domów jednorodzinnych otrzymują dodatek bezpośrednio do rąk.

Ryczałt na opał wypłaca się bezpośrednio osobie, starającej się o dodatek.

CO POWODUJE WSTRZYMANIE WYPŁATY DODATKU?

Jeżeli osoba, której przyznano dodatek, nie opłaca na bieżąco czynszu za lokal, to wypłata dodatku jest wstrzymywana do czasu pokrycia zaległości. Decyzja o przyznaniu dodatku wygasa, jeżeli zaległości nie zostaną pokryte w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji wstrzymującej. O ponowne przyznanie dodatku można wystąpić dopiero po uregulowaniu zaległości.

GDZIE MOŻNA SIĘ ODWOŁYWAĆ OD DECYZJI W SPRAWIE PRZYZNANIA DODATKU?

Odwołanie od decyzji można wnieść – za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (tzn. OPS) – w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Jeżeli OPS uzna, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, może w ciągu 7 dni od otrzymania odwołania wydać nową decyzję. W przeciwnym wypadku – przekazuje sprawę do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Postępowanie administracyjne jest dwuinstancyjne. W związku z tym – od decyzji wydanej przez Samo­rządowe Kolegium Odwoławcze nie służy odwołanie. Jeśli jednak strona uzna, iż nastąpiło naruszenie prawa, bądź jej interesu prawnego – może wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Skargę do WSA wnosi się w terminie 30 dni od doręczenia stronie rozstrzygnięcia za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego.