Głównej zawartości

Komunikat alertu
Projekt „Pakty zatrudnieniowe w Polsce” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020).

Pakty Zatrudnieniowe w Polsce to nowatorski projekt realizowany we współpracy z dwoma partnerami: Grone-Schulen Niedersachsen oraz Gminą Pyrzyce. Dzięki tak zbudowanej kooperacji Polska będzie mogła skorzystać z niemieckich doświadczeń w zakresie aktywizacji zawodowej osób powyżej 50 roku życia.

Celem projektu jest zbadanie możliwości przeniesienia modelu Paktów Zatrudnieniowych stosowanych w Niemczech i zakorzenienie go na polskim rynku pracy. Regionalne podejście do integracji zawodowej umożliwiło stworzenie 78 Paktów Zatrudnieniowych w całych Niemczech. Projekt, który potrwa od lipca 2016 do grudnia 2018, będzie przebiegał w 6 etapach, które będą zawierały: badania, konsultacje, wypracowanie  modelu, testy, szkolenia i wizyty studyjne ostateczne wdrożenie testowanego modelu.

Głównym rezultatem projektu będzie model paktów zatrudnieniowych stanowiący o zasadach współpracy pomiędzy podmiotami o kluczowym znaczeniu dla aktywizacji zawodowej osób po 50 r.ż., funkcjonujący na terenie jednej (np. powiatu) lub kilku jednostek samorządu terytorialnego w całym kraju. Model ten zostanie  zaadaptowany do warunków polskich, przetestowany i w wyniku projektu.

Jedną z głównych przyczyn niskiego wskaźnika zatrudnieniowego wśród osób w wieku 50+ jest słaba współpraca między instytucjami rynku pracy a pracodawcami. Powodami takiego stanu rzeczy jest niska koordynacja w obszarze zarządzania rynkiem pracy i zbyt mała liczba zawieranych partnerstw.

Polska znacznie odbiega od innych krajów europejskich pod względem zatrudniania osób w przedziale wiekowym 55-64. Na przykład w 2013 r., w Wielkiej Brytanii wskaźnik ten wyniósł 59,7%, a w Polsce jedynie 40,6%. W naszym kraju bowiem brak sprawdzonego modelu współpracy w zakresie aktywizacji osób bezrobotnych 50+ tj. paktów zatrudnieniowych, które dodatkowo uwzględnią potencjał gospodarczy regionów, niezależnie od podziału administracyjnego. Warto podkreślić, że pracodawcy jest obojętne z jakiego województwa dojeżdża pracownik. Urzędy zatrudnieniowe poruszają się natomiast w ramach podziałów administracyjnych. Zatem niekorzystne tendencje występujące na lokalnych rynkach potęgują zróżnicowanie regionalne, zwłaszcza tam, gdzie kumulują się negatywne zjawiska sprzyjające bierności i marginalizacji. W rezultacie wydłuża się okres pozostawania bez pracy i maleją szanse na jej znalezienie, zaś dewaluacji ulega wiedza oraz nabyte umiejętności osób bezrobotnych. Ta smutna diagnoza stała się przyczynkiem do realizowania projektu, którego efektem ma być skuteczne zatrudnienie 70 osób (42 kobiet, 28 mężczyzn) w wieku powyżej 50 lat.

Realizacja projektu obejmuje następujące działania:

I.                   Analiza dotychczasowych rozwiązań na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych 50 + (w tym badanie własne), przygotowanie koncepcji rozwiązania pn. pakt zatrudnieniowy we współpracy z partnerem niemieckim.

II.                Testowanie wypracowanego rozwiązania w 5 zróżnicowanych geograficznie, gospodarczo i ekonomicznie obszarach Polski. W każdym z 5 obszarów min. 4 instytucje rynku pracy podpiszą porozumienie (Pakt Zatrudnieniowy) w celu wsparcia aktywizacji zawodowej i społecznej osób bezrobotnych powyżej 50-ego roku życia. Następnie wdrożone zostanie innowacyjne narzędzie pracy z 10 osobami bezrobotnymi 50 + (np. JOBfirma).

 

Siedzibą Paktu może być starostwo, PUP lub Urząd Miasta / lub Gminy. W ramach projektu powstanie tam biuro nadzorujące lokalnie proces testowania Paktu oraz zatrudnione zostaną dodatkowe osoby.

Przedstawiciele Paktu będą uczestniczyć w spotkaniach eksperckich, w tym również w spotkaniu ogólnopolskim wszystkich członków paktów w Polsce, w celu wymiany doświadczeń działania Paktu i pracy z osobami bezrobotnymi 50+.

 

III.             Analiza efektów testowania – w każdym z 5 obszarów testowania odbędą się debaty na temat efektów testowania nowych rozwiązań. Zbieranie wniosków i uwag prowadzone będzie również z pomocą narzędzi internetowych.

IV.             Opracowanie ostatecznej wersji produktu – powstanie podręcznik organizacji paktów zatrudnieniowych i program szkoleń dla instytucji uczestniczących w paktach.

V.                Wdrażanie rozwiązań do praktyki – dwa chętne obszary Polski (z testowanych) mają szansę wdrożyć narzędzie u siebie. W tym celu w ramach projektu powstaną biura Paktu i zostanie zatrudniony pracownik administracyjny. Pakty zostaną otoczone wsparciem doradczym i warsztatowym. Przedstawiciele Paktów udadzą się na wizytę studyjną do Niemiec w celu wymiany doświadczeń działania Paktu i pracy z osobami bezrobotnymi 50 +.

 

VI.             Wypracowanie rekomendacji eksperckich do wdrożonego rozwiązania. 

 

                                                 
W dniach 20-23 września br. w ramach projektu pt. „Pakty zatrudnieniowe w Polsce”, realizowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa, przedstawiciele Gminy Pyrzyce i Szczecińskiej Fundacji Talent Promocja Postęp uczestniczyli w wizycie studyjnej w niemieckiej fundacji Grone-Schulen Niedersachsen w Luneburg oraz partnerskim Ulzen w Dolnej Saksonii. 

                                            

Pakty zatrudnieniowe w Polsce

Pakty Zatrudnieniowe w Polsce to nowatorski projekt realizowany we współpracy z dwoma partnerami: Grone-Schulen Niedersachsen oraz Gminą Pyrzyce. Dzięki tak zbudowanej kooperacji Polska będzie mogła skorzystać z niemieckich doświadczeń w zakresie aktywizacji zawodowej osób powyżej 50 roku życia.