Głównej zawartości

Komunikat alertu

Od  stycznia 2014r. osobom korzystającym z dodatków mieszkaniowych będzie przysługiwać nowe świadczenie - dodatek energetyczny

Osoba ubiegająca się o zryczałtowany dodatek energetyczny musi spełniać następujące warunki:
1. Na dzień składania wniosku o zryczałtowany dodatek energetyczny ma przyznany decyzją dodatek mieszkaniowy.
2. Jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorcą energetycznym.
3. Zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wysokość dodatku energetycznego w okresie od 1 maja 2015 r. do 30 kwietnia 2016 r.  wynosi:
1. 11,09 zł/m-c dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną.
2. 15,40 zł /m-c dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób.
3. 18,48 zł /m-c  dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

Wniosek o zryczałtowany dodatek energetyczny należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pyrzycach w pokoju nr 20. Druki wniosku są dostępne w Dziale Dodatków Mieszkaniowych (pok.20).