Głównej zawartości

Komunikat alertu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyrzycach apeluje o szczególną wrażliwość na los ludzi nie radzących sobie z problemami życia dnia codziennego.

Burmistrz Pyrzyc

ogłasza nabór kandydatów

na członków Pyrzyckiej Rady Seniorów

1.      Niniejszym informuję:

1)      Pyrzycka Rada Seniorów liczy 13 członków w tym (3 osoby zgłoszone indywidualnie przez mieszkańców gminy, 6 osób zgłoszonych przez przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych i 4 osoby reprezentujące instytucje państwowe).

2)      Kadencja Pyrzyckiej Rady Seniorów trwa 4 lata, licząc od dnia jej powołania.

3)      W skład Pyrzyckiej Rady Seniorów mogą być powołane osoby nieskazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej i które ukończyły 60 lat życia oraz zamieszkują na terenie Gminy Pyrzyce, z wyłączeniem
osób reprezentujących instytucje państwowe.

4)      Członkowie Pyrzyckiej Rady Seniorów pełnią swoje funkcje społecznie, nie pobierając z tego tytułu diet, ani wynagrodzenia.

5)      Nabór kandydatów prowadzony będzie 15 stycznia 2018 r. do dnia 11 lutego  2018 r. (decyduje data wpływu zgłoszenia do siedziby Urzędu Miejskiego w Pyrzycach).

W dniu 16 grudnia 2017 r. tradycyjnie, jak co roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyrzycach zaprosił do wspólnego stołu wigilijnego osoby samotne i bezdomne, aby nikt w te nadchodzące święta nie poczuł się odrzucony.