Głównej zawartości

Komunikat alertu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyrzycach zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego  na usługi o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo Zamówień Publicznych” (tj. Dz. U. z 2019 roku poz. 1843)  na stanowisko opiekunki i stanowisko asystenta osoby niepełnoprawnej w ramach Projektu pn. „Pyrzyce dla potrzebujących” RPZP.07.06.00-32-K022/19realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

 Szczególe informacje znajdują się w Specyfikacji ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Gmina Pyrzyce

serdecznie zaprasza do udziału w projekcie

pn. „Pyrzyce dla potrzebujących”

RPZP.07.06.00-32-K022/19realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

 

REGULAMIN PROJEKTU „Pyrzyce dla potrzebujących” RPZP.07.06.00-32-K022/19


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU dla osoby niesamodzielnej


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU dla opiekuna faktycznego