Głównej zawartości

Komunikat alertu

                                            

Pakty zatrudnieniowe w Polsce

Pakty Zatrudnieniowe w Polsce to nowatorski projekt realizowany we współpracy z dwoma partnerami: Grone-Schulen Niedersachsen oraz Gminą Pyrzyce. Dzięki tak zbudowanej kooperacji Polska będzie mogła skorzystać z niemieckich doświadczeń w zakresie aktywizacji zawodowej osób powyżej 50 roku życia. 

Celem projektu jest zbadanie możliwości przeniesienia modelu Paktów Zatrudnieniowych stosowanych w Niemczech i zakorzenienie go na polskim rynku pracy. Regionalne podejście do integracji zawodowej umożliwiło stworzenie 78 Paktów Zatrudnieniowych w całych Niemczech. Projekt, który potrwa od lipca 2016 do grudnia 2018, będzie przebiegał w 6 etapach, które będą zawierały: badania, konsultacje, wypracowanie  modelu, testy, szkolenia i wizyty studyjne ostateczne wdrożenie testowanego modelu.

Jedną z głównych przyczyn niskiego wskaźnika zatrudnieniowego wśród osób w wieku 50+ jest słaba współpraca między instytucjami rynku pracy a pracodawcami. Powodami takiego stanu rzeczy jest niska koordynacja w obszarze zarządzania rynkiem pracy i zbyt mała liczba zawieranych partnerstw. 

Polska znacznie odbiega od innych krajów europejskich pod względem zatrudniania osób w przedziale wiekowym 55-64. Na przykład w 2013 r., w Wielkiej Brytanii wskaźnik ten wyniósł 59,7%, a w Polsce jedynie 40,6%. W naszym kraju bowiem brak sprawdzonego modelu współpracy w zakresie aktywizacji osób bezrobotnych 50+ tj. paktów zatrudnieniowych, które dodatkowo uwzględnią potencjał gospodarczy regionów, niezależnie od podziału administracyjnego. Warto podkreślić, że pracodawcy jest obojętne z jakiego województwa dojeżdża pracownik. Urzędy zatrudnieniowe poruszają się natomiast w ramach podziałów administracyjnych. Zatem niekorzystne tendencje występujące na lokalnych rynkach potęgują zróżnicowanie regionalne, zwłaszcza tam, gdzie kumulują się negatywne zjawiska sprzyjające bierności i marginalizacji. W rezultacie wydłuża się okres pozostawania bez pracy i maleją szanse na jej znalezienie, zaś dewaluacji ulega wiedza oraz nabyte umiejętności osób bezrobotnych. Ta smutna diagnoza stała się przyczynkiem do realizowania projektu, którego efektem ma być skuteczne zatrudnienie 70 osób (42 kobiet, 28 mężczyzn) w wieku powyżej 50 lat.