Głównej zawartości

Komunikat alertu

Pani Anna Włochyńska - Starszy pracownik socjalny, prowadzi postępowanie administracyjne związane
z kierowaniem osób do Domu Pomocy Społecznej   tel. 91 5 611-165  pok. nr 6  
 

Przesłanki skierowania do domu pomocy społecznej:
1. konieczność całodobowej opieki ( z powodu wieku, choroby lub
  niepełnosprawności),
2. brak możliwości samodzielnego funkcjonowania przez osobę w
 codziennym życiu,
3. brak możliwości zapewnienia tej osobie przez gminę niezbędnej
 Pomocy w formie usług opiekuńczych.

Skierowanie wymaga zgody osoby, która ma być skierowana lub zgody jej przedstawiciela ustawowego.

Pobyt w domu Pomocy jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domu.

Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu Pomocy Społecznej są w kolejności:
1. mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70 % swojego
 dochodu, a przypadku małoletnich przedstawiciel ustawowy z
 dochodów dziecka,
2. małżonek, wstępni (rodzice, dziadkowie,pradziadkowie), przed
 zstępnymi ( dzieci, wnuki, prawnuki),
3. gmina, z której osoba została skierowana do dps-u – w
 wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu
 pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby,
o których mowa w pkt 1 i 2.