Głównej zawartości

Komunikat alertu

 1. kserokopia dowodu osobistego wnioskodawcy (oryginał do wglądu),
 2. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,
 3. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 4. zaświadczenie albo oświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej 
 5. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego za 2013 rok albo oświadczenie o dochodach podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy wszystkich pełnoletnich członków rodziny 
 6. zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne Wzór – załącznik 4a
 7. oświadczenia wszystkich pełnoletnich członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu za 2013 rok (m. in. stypendia, alimenty, dochód z gospodarstwa rolnego itp.) 
 8. oświadczenie o wysokości osiągniętego dochodu w 2013 roku w przypadku ryczałtu lub karty podatkowej
 9. zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego, wyrażonej w ha przeliczeniowych w 2013 roku, Wzór – załącznik nr 4b
 10. kopia odpisu podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpisu postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpisu protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem (oryginał do wglądu),
 11. zaświadczenie komornika o wysokości wyegzekwowanych na rzecz wierzyciela alimentów w roku 2013 albo oświadczenie wnioskodawcy,
 12. zaświadczenie Komornika Sądowego o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych (w okresie ostatnich dwóch miesięcy) – oryginał,
 13. informację właściwego Sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego zagranicą – oryginał ,prawomocnego orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego
 14. i inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione powyżej, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.