Głównej zawartości

Komunikat alertu

Program „Aktywny Senior 65+” dla Gminy Pyrzyce, zakłada włączenie jednostek organizacyjnych i instytucji kultury, a  także sektora organizacji pozarządowych oraz firm prywatnych, do działań służących na rzecz poprawy jakości życia i aktywizacji seniorów. Instytucje, o których mowa, realizują bardzo wiele ważnych dla seniorów funkcji i potrzeb. Warto promować te, które są szczególnie istotne dla osób w wieku 65+, tj: samokształcenie, poszerzania wiedzy i umiejętności, aktywność kulturalna, wypełnienie wolnego czasu, utrzymywanie więzi towarzyskich, stymulacja psychiczna i fizyczna, gdyż wpływają one na ich aktywność społeczną. 

Program jest skierowany do osób w wieku 65+, zamieszkujących na terenie Gminy Pyrzyce. Dzięki uczestniczeniu w programie, seniorzy będą mogli korzystać z promocji i ofert przygotowanych przez instytucje publiczne specjalnie z myślą o nich. Każdy mieszkaniec gminy, do którego kierowane są działania, będzie mógł przystąpić do programu poprzez złożenie wniosku aby otrzymać imienną kartę seniora. Korzystać z przygotowanych ofert, będzie można po okazaniu imiennej karty seniora wraz z dokumentem tożsamości np.: dowodu osobistego.

Program „Aktywny Senior 65+” dla Gminy Pyrzyce, obejmuje zadania wykraczające poza obligatoryjną działalność samorządu, niezdefiniowane w innych programach na rzecz rodziny – tworząc pakiet działań skierowanych do seniorów zamieszkałych na terenie Gminy Pyrzyce. Udział w programie nie jest warunkowany sytuacją dochodową. Kryterium jest ukończenie 65 roku życia.

Ważnym dla osiągnięcia celu programu będzie szeroki udział instytucji publicznych, a także osób, grup, organizacji i firm prywatnych w podejmowaniu dalszych działań na rzecz rozwoju usług społecznych, związanych z profilaktyką i zdrowiem oraz planowaniem wykorzystania czasu wolnego.

Lista partnerów będzie dostępna na stronie www.opspyrzyce.pl w zakładce Aktywny senior 65+ , Lista partnerów programu.

 

Partnerzy będą oznaczeni plakatami, naklejkami z logo Programu, umieszczonymi na swoich witrynach, kasach i materiałach promocyjnych. O wysokości ulg decydować będą partnerzy Programu.