Głównej zawartości

Komunikat alertu

KOMUNIKAT !

 DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ŚWIADCZENIA RODZINNE NA OKRES ZASIŁKOWY 2016/2017

 

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy rozpoczynający się od 1 listopada 2016 r. trwający do 31 października 2017 r. będą przyjmowane od dnia 1 września 2016 r.  

Zgodnie z art. 26 ustawy o świadczeniach rodzinnych, w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do 30 września, ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących za listopad następuje do 30 listopada. W przypadku złożenia wniosku w okresie od 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa i wypłata świadczeń za listopad następuje do 31 grudnia. 

Kryterium dochodowe przypadające na osobę w rodzinie uprawniające do zasiłku rodzinnego wynosi 674,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne kryterium dochodowe wynosi 764,00 zł.

Wnioski i załączniki do wniosku mogą być składane osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pyrzycach, pok. nr 17 oraz drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny empatia.mpips.gov.pl. Wysyłane wnioski i załączniki będzie można podpisywać za pomocą profilu zaufanego ePUAP lub podpisem kwalifikowanym.

 

                                                                                             Dyrektor

                                                                                      /-/ Aneta Wojcieszek