Głównej zawartości

Komunikat alertu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyrzycach informuje że dniu 09/02/2016 r. po godzinie 15.00 w Kościele Sw. Ottona w Pyrzycach w siedzibie Cáritas będą wydawane jabłka.

Do skorzystania ze wsparcia w postaci żywności i realizowanych działań towarzyszących uprawnione są osoby, które spełniają określone przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie - netto), na podstawie skierowania wystawionego przez  Ośrodek Pomocy Społecznej.

 

Skierowania oraz wszelkich informacji dotyczących warunków otrzymania pomocy udzielają pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach   (tel. 0915611150)

 

Dyrektor Ośrodka
(-) Aneta Wojcieszek